Landinspektør for private lodsejere

​Vi tilbyder en række landinspektørydelser til private lodsejere. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere om hvilke ydelser, som vi kan levere.

De typiske ydelser, som vi leverer til private lodsejere er følgende:

  • ​Gennemførelse af matrikulære forandringer ved køb og salg af fast ejendom
  • Gennemførelse af ejerlejlighedssager ved opdeling af ejendomme i ejerlejligheder eller ændringer af eksisterende ejerlejligheder
  • Skelafsætning
  • Bygningsafsætning
  • Udarbejdelse og tinglysning af servitutter
  • Opmåling og beregning af bygninger og lejligheders arealer

Matrikulære forandringer:

Når skellet mellem to ejendomme ændres - f.eks. fordi man ønsker en skelregulering mellem sin og naboens ejendom, eller man ønsker at udstykke en grund fra sin ejendom, skal man kontakte en landinspektør, der udarbejder og gennemfører den matrikulære sag.

Vi gennemfører hele sagen for dig.

Vi starter altid med en drøftelse med dig om, hvad der skal foretages. Vi rådgiver dig også, såfremt vi kan forudse, at sagen medfører problemer i forhold til offentlige myndigheder, panthavere i ejendommen eller andre rettighedshavere.

Herefter foretager vi en opmåling af din ejendom og udarbejde de nødvendige kort og dokumenter.

Vi indhenter de fornødne tilladelser hos kommunen, eventuelle andre myndigheder samt tinglysningsretten.

Hvis sagen medfører, at der skal tinglyses et arealoverførelsesskøde, udarbejder vi dette og tinglyser det på din ejendom.

Vi kontakter panthaverne og indhenter accept af den matrikulære forandring.

Endeligt sørger vi for, at sagen registreres hos Geodatastyrelsen, tingbogen samt i ejendomsstamregistret (ESR).

Ejerlejligheder - opdeling af nye ejendomme:

Vi foretager opdeling af ejendomme i ejerlejligheder.

Ejerlejlighedsloven kan virke kompliceret. Vi har stor erfaring i at opdele ejendomme i ejerlejligheder, hvorfor vi altid rådgiver vores kunder, inden vi foretager opdelingen.

Når vi er blevet enige om, hvordan ejendommen skal opdeles, foretager vi en opmåling af ejendommen og de enkelte ejerlejligheder samt udarbejder ejerlejlighedskort. Endvidere udarbejder vi de nødvendige dokumenter, indhenter de fornødne tilladelser samt forestår tinglysning af ejerlejlighederne.

En ejerlejlighedsejendom er en form for fælles ejerskab til en ejendom. Derfor er det vigtigt, at de kommende ejere kender deres rettigheder og pligter i fællesskabet. 

Vi udarbejder og tinglyser også ejerlejlighedsvedtægter, der fastsætter de enkelte ejeres rettigheder og pligter.

Kontakt os

Kontakt os på telefon 44 48 ​81 87 eller send en e-mail

Ejerlejligheder - ændring af eksisterende ejerlejligheder:

Ofte møder vi kunder, der ønsker at ombygge deres ejerlejlighed. De har f.eks. købt nabolejligheden og ønsker at slå de to ejerlejligheder sammen. De kan også have købt et loftsrum eller trappeareal, der skal tillægges deres ejerlejlighed.

Det er vigtigt at have en erfaren landinspektør med fra sagens start, der har erfaring med ejerlejligheder. Der er nemlig nogle faldgrupper, som kan gøre sagen besværlig og dermed også dyr!

Mange sager bliver kompliceret, fordi ejerlejlighederne ikke har samme ejere, eller fordi der er tinglyst pant i ejerlejlighederne, som gør, at panthaverne skal tinglyse accept af ejerlejlighedsforandringerne.

Der er også forskellige regler for, hvornår det er nødvendigt at tinglyse skøde i forbindelse med ejerlejlighedsændringerne.

Derfor anbefaler vi altid, at du kontakter os som det første, hvis du overvejer at ændre din ejerlejlighed. Så vil vi rådgive dig i, hvordan sagen bedst og nemmest løses.

Skelafsætning:

Det sker, at naboerne bliver uenige om, hvor skellet mellem deres ejendomme er beliggende. Det sker ofte, hvis der skal plantes en ny hæk eller opsættes hegn i skel, men det kan også ske, hvis der skal opføres bebyggelse nær skel - f.eks. opførelse af en ny carport eller garage.

Det bliver heller ikke nemmere at fastslå skellets beliggenhed, hvis der ikke er synlige skelpæle.

Vi foretager en afsætning af skellet med skelpæle. Vi rådgiver også gerne, hvis der er usikkerhed om, hvor skellet er - f.eks. en hæk, der ikke er plantet i skel, har stået så langt tid, at der er vundet hævd på hækkens placering.

Bygningsafsætning:

Fordelen ved at få en ny bygning eller en tilbygning til et eksisterende hus afsat af en landinspektør er, at vi altid undersøger hvilke servitutter, der er tinglyst på grunden, samt om der er byggelinjer på grunden.

Vi foretager altid en gennemgang af bygningstegningerne og byggetilladelsen for at undersøge, hvorvidt byggeriet opfylder byggelovens regler om afstand til skel. Vi undersøger endvidere de tinglyste servitutter mm.

Når vi har afsat bebyggelsen, udarbejder vi en afsætningsplan således, at du kan se hvad, der er afsat. Endvidere udarbejder vi en afsætningsattest, hvoraf det fremgår, om bebyggelsen vil overholde byggelovens afstand- og højdebestemmelser, eventuelle byggelinjer på grunden, bestemmelser i lokalplanen samt tinglyste servitutter. Det er din dokumentation for, at bygningen er lovligt opført.

Vær opmærksom på, at kommunen ikke normalt undersøger, hvorvidt en bygning vil overholde tinglyste servitutter, inden de giver byggetilladelse. Der er desværre set eksemåler på, at bygninger er blevet ulovligt opført, selv om ejeren havde fået byggetilladelse, fordi grundens servitutter ikke er blevet undersøgt forud for bygningsafsætningen!

Udarbejdelse og tinglysning af servitutter:

Under tiden ønsker man at sikre nogle rettigheder over fast ejendom. Det kan være, fordi man ønsker at bygge tæt til et naboskel. I denne situation skal der linglyses et byggeretligt skel.

Andre gang ønskes en vejret over naboens ejendom tinglyst.

Vi udarbejder og tinglyser alle former for servitutter. I den forbindelse udarbejder vi servitutteksten samt eventuelt servitutrids og GML-fil. Vi forestår samtidigt myndighedshøring, indhentning af underskrifter samt tinglyser servitutten.

Såfremt I selv ønsker at udarbejde og tinglyse servitutten, udarbejder vi tinglysningsrids og GML-fil.​

Landinspektørfirmaet Robert Jakobsen ApS

CVR: 38229591

lsprj.dk

​Rådhustorvet 5, 2. sal

3520 Farum

Telefon: 44 48 81 87

E-mail: post@robert-jakobsen.dk