Afsætning af skel for bygherrer

Har du brug for en kompetent og professionel landmålingstekniker til afsætning af skel, opmåling af skel eller andre matrikulære forandringer i Nordsjælland, Hovedstadsområdet eller det øvrige Sjælland.? Landinspektørfirmaet Robert Jakobsen Aps er et mindre landinspektørfirma beliggende i Farum i Nordsjælland. Vi tilbyder alle former for landinspektør- og landmålerydelser, eksempelvis afsætning af skel eller opmåling af skel.


​Vi hjælper bygherren med opmåling og afsætning af skel

​​For en bygherre er det vigtigt at have en løbende dialog med en landinspektør i hele byggefasen.

Bygherren kan drage nytte af vores viden og erfaring i alle byggeriets faser allerede fra før byggeriet bliver projekteret til det er færdigopført og klar til aflevering.

En typisk opgave for en bygherrer vil for os ofte være følgende:

  • Opmåling og udarbejdelse af situationsplan
  • Fastlæggelse af skelforholdene
  • Gennemgang af de tinglyste servitutter og udarbejdelse af servitutredegørelser
  • Aflysning af servitutter
  • Gennemgørelse af udstykninger og andre matrikulære forandringer
  • Bygningsafsætning
  • Opmåling af veje, kloaker mm. as built
  • Opdeling i ejerlejligheder
  • Opmåling af beregning af lejearealer, BBR-arealer mm.
  • Tinglysning af servitutter

Et solidt grundlag inden byggeriets projektering

​Før man starter med at projektere et byggeri, er det vigtigt at have en godt, præcist og opdateret grundlag.

Vi foretager en opmåling af grunden og udarbejder en situationsplan med alle relevante forhold, herunder højdekurver samt indhenter ledningsoplysninger.

Vi foretager en servitutundersøgelse samt gennemgår områdets lokalplan, byggelinjer mm. og udarbejder en ejendomsrapport, der gennemgår alle relevante forhold, som bygherren skal være opmærksom på i forbindelse med opførelse af bebyggelse på grunden.

Vi foretager en opmåling af grunden og udarbejder en situationsplan, der viser alle relevante forhold, endvidere måler vi koter over hele grunden således, at der kan beregnes højdekurver for grunden. 


​Afsætning af skel eller opmåling af skel for grund og ejendom

Vi fastlægger ejendommens skel således, at grundens præcise afgrænsning kendes. Dermed sikres det, at der rent faktisk er plads til det projekterede byggeri på grunden.

Vi indhenter ledningsoplysninger og indtegner disse på situationsplanen. Dermed er det muligt at tage stilling til, hvor på grunden bygningen kan placeres, og det er endvidere muligt at tage stilling til, hvorvidt en ledning skal flyttes. 

Vi gennem​ servitutterne på ejendommen og udarbejder servitutredegørelser. Relevante servitutter indtegnes på situationsplanen.

Vi rådgiver bygherren, såfremt tinglyste servitutter har betydning for ejendommens udnyttelse - f.eks. servitutter, der indeholder byggelinjer, eller regulerer bestemmelser om bygningers højde, størrelse, placering mm.

Er der servitutter, der ikke længere har relevans, forestår vi aflysning af disse.​

Gennemførelse af udstykninger og andre matrikulære forandringer

​De fleste byggeprojekter medfører, at der skal gennemføres en matrikulær sag. Det kan være, at hver bolig skal udstykkes og afhændes, men det kan også være, at der skal udlægges vejarealer, foretages arealoverførelser mm.

Vi forestår hele den matrikulære proces. Vi foretager opmåling og fastlæggelse af nye skel. Herefter udarbejder vi de nødvendige kort og dokumenter og indhenter de nødvendige tilladelser fra kommunen, tinglysningsretten, Geodatastyrelsen samt eventuelle andre myndigheder. Til slut afsætter vi de nye skel i marken med skelpæle.

Bygningsafsætning og andre afsætninger

​Vi foretager gerne afsætning af den nye bebyggelse. Det kan være en hovedafsætning af modullinjerne, men vi foretager også detailafsætning, hvis bygherren ønsker det.

Vi foretager også afsætning af andet en bygninger. Det kan være afsætning af skel, vejmidter, kantstene, kloaker mm.

Vi udarbejder altid dokumentation for det, som vi har afsat således, at bygherren altid har overblik over hvad, der er afsat.​

Opmåling as built

​Det bliver mere og mere vigtigt at kunne dokumentere det ting, der er anlagt.

Vi foretager as built målinger af veje, kloaker, ledninger osv. og udarbejder dokumentation for de forhold, der er anlagt. Denne dokumentation kan bruges over for bygherren, eventuelle købere, kommunen og andre myndigheder, der ønsker dokumentation for, hvorledes veje, kloaker mm. er anlagt.

Opdeling i ejerlejligheder

Flere og flere byggerier bliver i dag opdelt i ejerlejligheder. Vi foretager opdeling af alle former for byggeri i ejerlejligheder.

I den forbindelse foretager vi en opmåling og udarbejder ejerlejlighedskort samt den dokumentation, der skal foreligge for at kunne opdele ejendommen i ejerlejligheder. Vi indhenter de fornødne tilladelser og foretager tinglysning af ejerlejlighederne i tingbogen.

Når en ejendom opdeles i ejerlejligheder er det vigtigt samtidigt at få udarbejdet og tinglyst ejerforeningsvedtægter. Ejerforeningsvedtægterne bestemmer de enkelte ejerlejlighedsejeres rettigheder og pligter i ejerlejlighedsejendommen.

Vi udarbejder gerne ejerforeningsvedtægter og tinglyser disse.

Lejearealer og arealer til BBR

​Lejligheder og bygnings arealer har stor betydning. Disse arealer bruges f.eks. til beregning af husleje, betaling af boligsikring, beregning af ejendomsskat mm. Derfor er det vigtigt, at disse arealer er korrekte.

Vi foretager opmåling af både bygninger og lejligheder og beregner deres arealer. Vi indberetter samtidigt vores opmåling til kommunens BBR-register.

​Tinglysning af servitutter

Ofte skal der tinglyses servitutter i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse. Det kan være bestemmelser om bygningers størrelse, højde, materialevalg og farver. Det kan også være grundejerforeningsvedtægter mm.

Vi udarbejder alle typer af servitutter. Såfremt det er relevant, udarbejder vi også tinglysningsrids samt GML-filer.

Vi indhenter ejernes underskrifter, foretager myndighedshøring hos kommunen samt tinglyser servitutterne på ejendommen.

Afslutning

​Som det fremgår, er vi med i hele byggefasen fra projektering, over anlægsfasen til byggeriets afslutning

Kontakt os om afsætning af skel

Ønsker du en uforpligtende dialog? Så ring på telefon ​44 48 81 87, send en mail på post@robert-jakobsen.dk eller udfyld kontaktformularen på kontaktsiden.

​Så kontakter jeg dig til en uforpligtende snak.

Kontakt os

Kontakt os på telefon 44 48 81 87 eller send en e-mail

Landinspektørfirmaet Robert Jakobsen ApS

CVR: 38229591

lsprj.dk

​Rådhustorvet 5, 2. sal

3520 Farum

Telefon: 44 48 81 87

E-mail: post@robert-jakobsen.dk